๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาติดตั้งโถส้วมและอุปกรณ์ประกอบ อาคารเรียนรวม 1, 3, 5 และ 7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน ๔o ชุด
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนอาคารสถานที่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๖,๖๕o.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) o๗ ก.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑๙๖,๖๕o.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ ค่าวัสดุสืบจากร้านค้าใน Internet
    ๔.๒ ค่าแรงตามประกาศกรมบัญชีกลาง
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายสนธยา  คงชัย
    ๕.๒ นายสกล  อนันตเสรี
    ๕.๓ นายไพโรจน์  เต็มเปี่ยม
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด