๑. ชื่อโครงการ จัดจ้างเช่าเหมารถบัสพัดลมรับ-ส่งพนักงาน จำนวน ๑ 108,096.17
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนบริการกลาง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๕,๘oo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑o๘,o๙๖.๑๗ บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัท พีเจ แอนด์เอสด์ กรุ๊ป จำกัด 114 หมู่12 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายอุทัย  แกล้วกล้า
    ๕.๒ นายวิชัย  รอดทุกข์
    ๕.๓ นายโฆสิต  แก้วควรชุม
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด