๑. ชื่อโครงการ ต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูลออนไลน์ EBSCO Discovery Service (EDS) จำนวน ๑ ฐาน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙o,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๓ ก.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๔๙o,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัท EBSCO
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นางสาวอาภรณ์  ไชยสุวรรณ
    ๕.๒ นางสาวบุญเพ็ญ  ชูทอง
    ๕.๓ นางสาวขนิษฐา  จิตรหลัง
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด