๑. ชื่อโครงการ ซื้อเมล็ดพันธุ์พันธุ์ทานตะวัน (อะควาร่อ6) จำนวน ๑ โครงการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๔,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๑ ก.ค. ๓๑o๓ เป็นเงิน ๑๔๔,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
    ๓.๑ เมล็ดพันธุ์ทานตะวัน (อะควอร่า๖) จำนวน ๓oo กก. ราคา กก.ละ ๔๘o บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัท อินเตอร์ ไซแอนส์ เคมีคอล จำกัด
    ๔.๒ บริษัท เลิฟฟาร์มเมอร์ อโกร จำกัด
    ๔.๓ บริษัท แกรนด์ฟาร์มเมอร์ จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด