๑. ชื่อโครงการ ซื้อเมล็ดพันธุ์พันธุ์ทานตะวัน (อะควาร่อ6) จำนวน ๑ โครงการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๔,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๑ ก.ค. ๓๑o๓ เป็นเงิน ๑๔๔,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัท อินเตอร์ ไซแอนส์ เคมีคอล จำกัด
    ๔.๒ บริษัท เลิฟฟาร์มเมอร์ อโกร จำกัด
    ๔.๓ บริษัท แกรนด์ฟาร์มเมอร์ จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด