๑. ชื่อโครงการ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ จำนวน ๑ รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๙oo,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๓๑ ก.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑,๘๙๙,๙๘๘.๓o บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัท ระฟ้า เทคโนโลยี จำกัด
    ๔.๒ บริษัท เดอะ วัน เน็ตเวิร์ก (ประเทศไทย) จำกัด
    ๔.๓ บริษัท วีอาร์.ดาต้าคอม จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายจักรินทร์  ล้วนศิริ
    ๕.๒ นายสาธิต  ขวัญชุม
    ๕.๓ นายไพศาล  พุมดวง
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด