๑. ชื่อโครงการ กล้องถ่ายภาพและวิดีโอ จำนวน ๑ รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒o,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) o๒ ส.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑o๓,๙๗o.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
    ๓.๑ กล้องถ่ายภาพ Gopro HERO๕ Black ๒ ชุด ราคา ๓๙,๙๘o บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บ. สงวนพาณิชย์ เอวี จำกัด
    ๔.๒ หจก. มอร์เกทเซ็นเตอร์
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายปฏิวัติ  เกตุเลิศประเสริฐ
    ๕.๒ นายสิทธิพงษ์  จันทร์ปรุง
    ๕.๓ รศ.ดร.พูลพงษ์  บุญพราหมณ์
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด