๑. ชื่อโครงการ กล้องถ่ายภาพและวิดีโอ จำนวน ๑ รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒o,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) o๒ ส.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑o๓,๙๗o.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บ. สงวนพาณิชย์ เอวี จำกัด
    ๔.๒ หจก. มอร์เกทเซ็นเตอร์
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายปฏิวัติ  เกตุเลิศประเสริฐ
    ๕.๒ นายสิทธิพงษ์  จันทร์ปรุง
    ๕.๓ รศ.ดร.พูลพงษ์  บุญพราหมณ์
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด