๑. ชื่อโครงการ วัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๘ รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑o๑,๙๙o.๘o บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) o๗ มิ.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑o๑,๙๙o.๘o บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บ.อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จำกัด
    ๔.๒ บ.ห้องแลปและเคมีภัณฑ์ จำกัด
    ๔.๓ บ.ยูแอนด์วี โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
    ๔.๔ บ.เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นางสาวอัจฉราวดี  ชูยิ้มพานิช
    ๕.๒ นางสาวณัฐฐิรา  รัฐวิเศษ
    ๕.๓ นางสาวอนงค์เนตร  สายสาระ
    ๕.๔ นางสาวเจนจิรา  โยธาศรี
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด