๑. ชื่อโครงการ ขอซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑๕,๕oo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๒๑๕,๕oo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
    ๓.๑ หญ้านวลน้อย ราคา ๑๓ บาท/ตารางเมตร
    ๓.๒ หญ้ามาเลเซีย ราคา ๑๘ บาท/ตารางเมตร
    ๓.๓ ค่าขนส่งหญ้า ราคา ๗,ooo บาท/เที่ยว (รวม ๘ เที่ยว)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ ร้านบัว metreror สีแดง
    ๔.๒ ร้านต้นไม้กระท่อมรจนา
    ๔.๓ ร้านไร่หญ้าซาเนียการ์เด้น
    ๔.๔ ร้านไร่หญ้าเลิศวิทย์
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ ผศ.ดร.สุปรีชา  แก้วสวัสดิ์
    ๕.๒ นางสาวสาธิตา  รัตโน
    ๕.๓ นางสาวสายใจ  จันทร์ใหม่
    ๕.๔ นายไพรวัลย์  รูปโอ
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด