๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนวลัยลักษณ์ จำนวน ๑ โครงการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๗o๖,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๒ ก.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๔๕๒,๕๕๓.๖o บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัท กรีนอินสไปรด์ จำกัด
    ๔.๒ บริษัท เอ็ม ดี โปรซัพพลายส์ จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายประพาส  ศรีวิลัย
    ๕.๒ นางสาวสาธิตา  รัตโน
    ๕.๓ นางสาวสายสมร  จุลสำอางค์
    ๕.๔ นางสาวสายใจ  จันทร์ใหม่
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด