๑. ชื่อโครงการ วัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๙ รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๑,๗๔๓.๗๕ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๖ ก.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑๓๑,๗๔๓.๗๕ บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บ.อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จำกัด
    ๔.๒ บ.ห้องแลปและเคมีภัณฑ์ จำกัด
    ๔.๓ หจก.ซี.อี.จี.ซายน์ แอนด์ เซอร์วิส
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายนิติธร  ชูศรี
    ๕.๒ นายศักดิโชติ  ใจเย็น
    ๕.๓ นายอรุณ  พลอยมี
    ๕.๔ นางสาวเจนจิรา  โยธาศรี
๖. ไฟล์แนบ
     ไฟล์แนบที่ 1
พิมพ์ ปิด