๑. ชื่อโครงการ ติดตั้งเครื่องปรับอากาสทรัพยากรมนุษย์และองค์กร จำนวน ๑ 650000
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนบริการกลาง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๕o,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) o๘ ส.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๖๕o,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ หจก.เค.เอส.เอ็ม.เอ็นจิเนีย เลขที่ 113/1 หมู่ที่ 2 ต.โพธิเสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ
    ๔.๒ หจก.เฟิสท์ แอร์ เซอร์วิส เลขที่ 232/14 หมู่ 11 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จนครศรีฯ
    ๔.๓ บริษัท อาร์ เอช แว็ค ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 416,418 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีฯ
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ ว่าที่ พ.ต.ณรงค์  มุขวัฒน์
    ๕.๒ นายอุทัย  แกล้วกล้า
    ๕.๓ นายประพาส  ศรีวิลัย
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด