๑. ชื่อโครงการ ซื้อถ้วยน้ำยางพร้อมลวดรัดและลิ้นรับน้ำยาง จำนวน ๒ อย่าง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๔,๖๔o.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๗ ก.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑o๕,๕๗๖.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ ร้านสะพานหันวัสดุภัณฑ์
    ๔.๒ ร้านสมญาการเกษตร
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด