๑. ชื่อโครงการ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ห้องคลังยา ห้องจัดยา ศูนย์การแพทย์ จำนวน ๑ 119840
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนบริการกลาง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๙,๘๔o.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๔ ส.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑๑๙,๘๔o.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จตุพรภัณฑ์ 130/1 ม.7 ต.สระแก้ว อ.ท่่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
    ๔.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็ม.บี.ซีสเท็มส์ เวิร์ค 175/1 ม.4 ต.ท่าชัก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
    ๔.๓ สหทรัพย์แอร์ 61/64 ซ.เอกนคร ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายประพาส  ศรีวิลัย
    ๕.๒ นายอุทัย  แกล้วกล้า
    ๕.๓ ว่าที่ พ.ต.ณรงค์  มุขวัฒน์
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด