๑. ชื่อโครงการ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ห้องบรรยาย 1-2 อาคารสถาปัตยกรรมและการออกแบบ จำนวน ๑ 336829.58
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนบริการกลาง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๓๖,๘๒๙.๕๘ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๔ ส.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๓๓๖,๘๒๙.๕๘ บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ หจก.จตุพรภัณฑ์ 130/1 ม.7 ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
    ๔.๒ หจก.เค.เอส.เอ็ม.เอ็นจิเนีย 113/1 ม.2 ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
    ๔.๓ หจก.พี.เอ็ม.บี.ซิสเท็มส์ เวิร์ค 175/1 ม.4 ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายประพาส  ศรีวิลัย
    ๕.๒ นายอุทัย  แกล้วกล้า
    ๕.๓ ว่าที่ พ.ต.ณรงค์  มุขวัฒน์
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด