๑. ชื่อโครงการ เก้าอี้ล้อเลื่อน จำนวน ๑๑o ชุด
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๙๗,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๕ ส.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๒๕๓,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
    ๓.๑ เก้าอื้ล้อเลื่อน จำนวน ๑๑o ชุด ราคาต่อหน่วย ๒,๓oo บาท รวมเป็นเงิน ๒๕๓,ooo บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ ร้านนครศรีธรรมราชเฟอร์นิเจอร์
    ๔.๒ บริษัท ดับบลิวเอส เฟอร์นิเจอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
    ๔.๓ บริษัทเมเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ มอลล์ (2012) จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายชัยรัตน์  กาญจนอารี
    ๕.๒ นายสรพงศ์  ทินกร
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด