๑. ชื่อโครงการ แผ่นพับ จำนวน ๔๒ooo ใบ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์บริการการศึกษา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕o,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) o๔ ส.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๒๓๑,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัทโรงพิมพ์ดีชัยจำกัด
    ๔.๒ บริษัทโฟร์คัลเลอร์อินเตอร์กราฟฟิกจำกัด
    ๔.๓ วี.พี.กรุ๊ป
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นางพรทิพย์  ผอมเส้ง
    ๕.๒ นายธีรวิทย์  ทองรักษ์จันทร์
    ๕.๓ นางสาวศุภรัตน์  เลิศบุรุษ
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด