๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน ๑๕ เครื่อง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๖๖,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๖ ส.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๓๖๖,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บ.เอส.พี.เอ.คอมพิวเตอร์ จำกัด
    ๔.๒ หจก. มอร์เกท เซ็นเตอร์
    ๔.๓ บ. จิตติ โอเอ จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ รศ.ดร.พูลพงษ์  บุญพราหมณ์
    ๕.๒ นายปฏิวัติ  เกตุเลิศประเสริฐ
    ๕.๓ นายสิทธิพงษ์  จันทร์ปรุง
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด