๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ UV 3 มิติ ชนิด LED พร้อมชุดพิมพ์วัสดุทรงกลม จำนวน ๑ ชุด
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๓o,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๘ ก.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๗๒o,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บ.ชัยบูรณ์ บราเดอร์ จำกัด
    ๔.๒ หจก. มอร์เกทเซ็นเตอร์
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ อาจารย์ ดร.อัตนันท์  เตโชพิศาลวงศ์
    ๕.๒ นายปฏิวัติ  เกตุเลิศประเสริฐ
    ๕.๓ นายสิทธิพงษ์  จันทร์ปรุง
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด