๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อถังขยะ จำนวน ๕oo ใบ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนกิจการนักศึกษา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๒๒,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๖ ส.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๔๙๒,๒oo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
    ๓.๑ ถังขยะหกเหลี่ยม ๕๖ L ตัวใสฝาแดงหูเกี่ยว จำนวน ๑๒๕ ใบ ราคา/หน่วย ๙๘๔.๔o บาท จำนวน ๑๒๓,o๕o บาท
    ๓.๒ ถังขยะหกเหลี่ยม ๕๖ L ตัวใสฝาเขียวหูเกี่ยว จำนวน ๑๒๕ ใบ ราคา/หน่วย ๙๘๔.๔o บาท จำนวน ๑๒๓,o๕o บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บจก.ชินเตอร์ โปรดักส์
    ๔.๒ บริษัทโปรตอน กอนสแทนท์ จำกัด
    ๔.๓ บริษัท ไฮ-ตรอน แพ็คเกจจิ้ง จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายปิยวัชน์  คงอินทร์
    ๕.๒ นางสาวสุมาลี  สุโขพล
    ๕.๓ นางสาวนิตยา  แก่นบุญ
    ๕.๔ นายโอม  สุขปลอด
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด