๑. ชื่อโครงการ ครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ ห้องปฏิบัติการเภสัชศาสตร์ จำนวน ๑ ระบบ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๘o,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๕ ส.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๒๖๕,o๕o.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สตาร์กรุ๊บ 42
    ๔.๒ บริษัท เท็น อินทีเกรดเต็ด ซิสเต็ม จำกัด
    ๔.๓ บริษัท จิตติโอเอ จำกัด
    ๔.๔ ราคาต่ำสุดปรับลด 5 %
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายพิชัย  พูลสวัสดิ์
    ๕.๒ นายวิโรจน์  นวลหวาน
    ๕.๓ นายเมษา  สินทบทอง
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด