๑. ชื่อโครงการ ค่าเช่ารถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน ๒ คัน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๒,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑๓๒,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิชลท่องเที่ยว
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ ผศ.ดร.ศศิธร  ธนะภพ
    ๕.๒ อาจารย์ ดร.จิรา  คงปราณ
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด