๑. ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์หลังคาโรงจอดรถ จำนวน ๑ ระบบ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๓๘,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๕ ส.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๓๓๘,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ ราคาสืบจากบริษัท จำนวน 3 ราย
    ๔.๒ บริษัท แอลอีดี สเปกตรัม จำกัด LED SPECTRUM CO.,LTD
    ๔.๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.อาร์. อีเล็คทริคซิตี้
    ๔.๔ บริษัท พี.เค.ซี อีเล็คทริคอล จำกัด P.K.C ELECTRICAL CO., Ltd.
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ ดร.วีรพงศ์  โชติช่วย
    ๕.๒ นายขจรศักดิ์  เพชรานันท์
    ๕.๓ นายณัฐพล  วิทยานุภากร
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด