๑. ชื่อโครงการ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓o,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๑ ส.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑๒o,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ ฺBlue ocean commerce Co.,Ltd.
    ๔.๒ เซนต์เมดิคอล(คริติคอล)แคร์ จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นางนิภาพร  แก่นเพชร
    ๕.๒ นางสาวโปติกา  โชติพงศ์
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด