๑. ชื่อโครงการ ตู้อบลมร้อน จำนวน ๒ เครื่อง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๙,๖oo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๑ ส.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๓๕๗,๓๘o.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ เคเค.ไซเอ็นทีฟิค จำกัด
    ๔.๒ ไซแอนติฟิคโปรโมชั่น จำกัด
    ๔.๓ เบคไทยกรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ ผศ.ดร.ปฏิมาพร  สุขมาก
    ๕.๒ ว่าที่ ร.ต.(หญิง)รัตนา  จันทร์นาม
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด