๑. ชื่อโครงการ กระเป๋าผ้าสปันปอนด์ จำนวน ๑oooo ใบ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์บริการการศึกษา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒oo,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑o ส.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑๕๕,๑oo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    ๔.๒ บริษัทพัชรนันท์ ซีเล็กชั่น จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นางพรทิพย์  ผอมเส้ง
    ๕.๒ นางวรรณี  เหมือนเพชร
    ๕.๓ นายธนะชัย  เหล่าลุมพุก
    ๕.๔ นายพิเชฐ  กรดกางกั้น
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด