๑. ชื่อโครงการ ระบบประกาศตามสาย จำนวน ๓ ระบบ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๖o,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๘ ส.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๓๔๑,๘๑o.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัท จิตติโอเอ จำกัด
    ๔.๒ ร้าน ท่าม้าร่วมสื่อสาร
    ๔.๓ บริษัท โนว์เลดจ์ อินโฟ ซิสเต็ม จำกัด
    ๔.๔ ราคาต่ำสุดปรับลด ๕ %
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายธรณิศ  หาญใจ
    ๕.๒ นายพิชัย  พูลสวัสดิ์
    ๕.๓ นายเมษา  สินทบทอง
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด