๑. ชื่อโครงการ หุ่นฝึกการฟื้นคืนชีพผู้ใหญ่ จำนวน ๒ ตัว
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๗๙,๖oo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๗ ส.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๕๖o,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ อินเตอร์เมดิคอล จำกัด
    ๔.๒ เค เมดิค จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ อาจารย์อรเพ็ญ  สุขะวัลลิ
    ๕.๒ อาจารย์สินีนาฏ  นาคศรี
    ๕.๓ นางนิภาพร  แก่นเพชร
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด