๑. ชื่อโครงการ ตู้บ่มเชื้อ จำนวน ๑ เครื่อง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๓,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๕ ส.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑๖๕,๘๕o.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ ไซแอนติฟิค จำกัด
    ๔.๒ เค.เค.ไซเอ็นทีฟิค จำกัด
    ๔.๓ เบคไทยกรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์  นาเอก
    ๕.๒ นางสาวตวงพร  เผือกหอม
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด