๑. ชื่อโครงการ ปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔o๕,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๕ ส.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๓๙๙,๙๙๙.๙๗ บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ เอ็นเทคแอสโซซิเอท จำกัด
    ๔.๒ เมดฟอร์ซายน์ จำกัด
    ๔.๓ หจก.อี.ที.พาร์ท
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ อาจารย์ทัศณุ  เรืองสุวรรณ์
    ๕.๒ นางคอลีเยาะ  สาแมง
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด