๑. ชื่อโครงการ อ่างน้ำวนควบคุมอุณหภูมิ จำนวน ๑ เครื่อง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๒,๕oo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๕ ส.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑๑๘,๗๗o.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ เบคไทยกรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด
    ๔.๒ กิบไทย จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ อาจารย์ ดร.ผานิตย์  คุ้มฮิ้น
    ๕.๒ รศ.ดร.ชูชาติ  พันธ์สวัสดิ์
    ๕.๓ ว่าที่ ร.ต.(หญิง)รัตนา  จันทร์นาม
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด