๑. ชื่อโครงการ ผ้าม่านม้วน จำนวน ๑ ชุด
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์บริการการศึกษา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕o,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๑ ส.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑๓๘,๓๙๕.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ ร้านตากสินผ้าม่าน
    ๔.๒ ร้านรัตนาผ้าม่าน
    ๔.๓ ร้านวัลภาม่านสวย
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นางวรรณี  เหมือนเพชร
    ๕.๒ นางวารุณี  ยอดราช
    ๕.๓ นางสาวปิยาพัชร  เซ่งจิ้น
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด