๑. ชื่อโครงการ หุ่นสาธิตฝึกทักษะทางการพยาบาลและการแพทย์พร้อมชุดอุปกรณ์ประกอบ2 จำนวน ๒ ชุด
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๖o,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๗ ส.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๙๓๒,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
    ๓.๑ ๑.หุ่นสาธิตทักษะทางการพยาบาลและการแพทย์พร้อมชุดอุปกรณ์ประกอบ(ผู้ใหญ่) ๒ ตัว ๓oo,oooบาท๒.อวัยวะเพศหญิง๒ชุด๒๒,oooบาท ๓.กระเพาะอาหาร๒ชุด๓,๘ooบาท
    ๓.๒ ๔.แผงหน้าอกเพศหญิง๒ชุด๕,๘ooบาท ๕.แผ่นปิดหน้าท้องสำหรับฝึกฉีดยาและมีแผลcolostomy ๒ชุด๔,oooบาท ๖.แผ่นฝึกฉีดยาที่ต้นแขน หน้าขา และสะโพก ๒ชุด๑๖,๔ooบาท
    ๓.๓ ๑o.ชิ้นส่วนฝึกสวนปัสสาวะเพศชายพร้อมอุปกรณ์๒ชุด๗o,oooบาท ๑๑.หุ่นสาธิตฝึกทักษะทางการพยาบาลและการแพทย์พร้อมชุดอุปกรณ์ประกอบ(เด็ก)๒ชุด ๒๒o,oooบาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ โฟร์ดี อี เอ็ม จำกัด
    ๔.๒ ควอลิไฟด์เทรดดิ้ง จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ อาจารย์อรเพ็ญ  สุขะวัลลิ
    ๕.๒ อาจารย์สินีนาฏ  นาคศรี
    ๕.๓ นางสาวโปติกา  โชติพงศ์
    ๕.๔ นายสถิตย์  เพชรกาฬ
    ๕.๕ นางปิยะธิดา  เกิดทองมี
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด