๑. ชื่อโครงการ ตู้เก็บสารเคมีประเภทกรดชนิดไร้ท่อ จำนวน ๔ เครื่อง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๔oo,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๗ ส.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑,๑๒o,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ ธีระเทรดดิ้ง จำกัด
    ๔.๒ ไซแอนติฟิคโปรโมชั่น จำกัด
    ๔.๓ K.S.P OCTATECH CO.,LTD.
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ อาจารย์ ดร.พุทธรดา  นิลเอสงค์
    ๕.๒ ผศ.ดร.ผานิตย์  คุ้มฮิ้น
    ๕.๓ นางสาวยุพเรศน์  พัลพัฒน์
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด