๑. ชื่อโครงการ หุ่นฝึกทักษะทางการพยาบาลแบบเต็มตัว จำนวน ๒ ตัว
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๘๙,๒oo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๗ ส.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๕๕๔,o๔o.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
    ๓.๑ ๗.ชิ้นส่วนฝึกตรวจมะเร็งเต้านมแบบสวมใส่พร้อมอุปกรณ์๒ชุด๖๓,oooบาท ๘.แขนจำลองสำหรับฝึกให้สารน้ำบริเวณหลังมือพร้อมแท่นรองและอุปกรณ์๔ชุด๙๖,oooบาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ โฟร์ดี อี.เอ็ม.จำกัด
    ๔.๒ ควอลิไฟด์เทรดดิ้ง จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ อาจารย์ ดร.อรเพ็ญ  สุขะวัลลิ
    ๕.๒ อาจารย์สินีนาฏ  นาคศรี
    ๕.๓ นางสาวโปติกา  โชติพงศ์
    ๕.๔ นายสถิตย์  เพชรกาฬ
    ๕.๕ นางปิยะธิดา  เกิดทองมี
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด