๑. ชื่อโครงการ เครื่องรีดดินเหนียวพร้อมถังผสม จำนวน ๑ เครื่อง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๖,๘oo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๒ ส.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๒๕๖,๘oo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ เซล่าวัลซัพพลาย จำกัด
    ๔.๒ ทรัพย์ปลื้มสุข จำกัด
    ๔.๓ รวมวัสดุทนไฟแอนด์เซอร์วิส
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ อาจารย์สุวิตา  แก้วอารีลาภ
    ๕.๒ อาจารย์กษิญา  เก้าเอี้ยน
    ๕.๓ นายฮาเล็ม  ดอเลาะ
    ๕.๔ นายวีระชาติ  รานวล
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด