๑. ชื่อโครงการ เครื่องทำความสะอาดด้วยระบบคลื่นความถี่สูงขนาดไม่น้อยกว่า45ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒o,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๗ ส.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๒๑๑,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด
    ๔.๒ เบคไทยกรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด
    ๔.๓ K.S.P OCTATECH CO.,LTD.
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ อาจารย์ ดร.พุทธรดา  นิลเอสงค์
    ๕.๒ นางกาญจุรีย์  ว่องไวรัตนกุล
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด