๑. ชื่อโครงการ ถังไนโตรเจนเหลวพร้อมอุปกรณ์ในการส่งถ่าย จำนวน ๑ ชุด
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๙,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๗ ส.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑๒๘,๙๓๕.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ ยูเนี่ยนอินเตอร์ซัพพลาย จำกัด
    ๔.๒ เคโมไซเอนซ์(ประเทศไทย) จำกัด
    ๔.๓ จรัญแอสโซซิเอทส์ จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ ผศ.ดร.พูลสิทธิ์  หิรัญสาย
    ๕.๒ นางดารารัตน์  ห่อเพชร
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด