๑. ชื่อโครงการ เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบความเร็วต่ำ จำนวน ๒ เครื่อง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔o,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๘ ส.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑๔o,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ เอส.เอ็ม เคมีคอล ซัพพลาย จำกัด
    ๔.๒ ไซแอนติฟิคโปรโมชั่น จำกัด
    ๔.๓ K.S.P OCTATECH CO.,LTD.
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นางราตรี  นิตยเดชพัฒน์
    ๕.๒ นางอุบล  ทองกุล
    ๕.๓ นางชลิดา  จันทร์ทิน
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด