๑. ชื่อโครงการ เครื่องชั่งไฟฟ้า4ตำแหน่ง จำนวน ๕ เครื่อง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๖,๕oo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๗ ส.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๔๒๕,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด
    ๔.๒ หจก.จรัสชัย แมชชินเนอรี่
    ๔.๓ K.S.P OCTATECH CO.,LTD.
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ อาจารย์ ดร.ปิลันธน์  แสนสุข
    ๕.๒ อาจารย์ ดร.ภมรรัตน์  เกื้อเส้ง
    ๕.๓ นางสาวอัจฉราวดี  ชูยิ้มพานิช
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด