๑. ชื่อโครงการ เครื่องชั่งไฟฟ้า2ตำแหน่ง จำนวน ๕ เครื่อง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๓๗,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๗ ส.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๒๙o,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด
    ๔.๒ หจก.จรัสชัย แมชชินเนอรี่
    ๔.๓ K.S.P OCTATECH CO.,LTD.
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ ว่าที่ ร.ต.(หญิง)รัตนา  จันทร์นาม
    ๕.๒ นางสาวอัจฉราวดี  ชูยิ้มพานิช
    ๕.๓ นางอุบล  ทองกุล
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด