๑. ชื่อโครงการ เครื่องสลายเซลล์ด้วยคลื่นเหนือเสียง จำนวน ๑ เครื่อง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔oo,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๗ ส.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๓๖o,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ เบคไทยกรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด
    ๔.๒ เคโมไซเอนซ์(ประเทศไทย) จำกัด
    ๔.๓ นาโนเทคอินเตอร์ จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นางสาวนันท์นภัส  ยวนแหล
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด