๑. ชื่อโครงการ เครื่องทำความสะอาดด้วยระบบความถี่สูงขนาดไม่น้อยกว่า18ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๓,๘oo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๒ ส.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๗๗,๕๗๕.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด
    ๔.๒ เบคไทยกรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด
    ๔.๓ K.S.P OCTATECH CO.,LTD.
    ๔.๔ เคโมไซเอนม์(ประเทศไทย) จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ ผศ.ดร.ชุติมา  จันทรัตน์
    ๕.๒ นางกาญจุรีย์  ว่องไวรัตนกุล
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด