๑. ชื่อโครงการ เครื่องเขย่าสารละลายชนิดวงกลม จำนวน ๑ เครื่อง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒o,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๗ ส.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑๘๙,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ เบคไทยกรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด
    ๔.๒ ไซแอนติฟิคโปรโมชั่น จำกัด
    ๔.๓ K.S.P OCTATECH CO.,LTD.
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ ผศ.ดร.ชุติมา  จันทรัตน์
    ๕.๒ นางชลิดา  จันทร์ทิน
    ๕.๓ นายวัชรินทร์  คงสวัสดิ์
    ๕.๔ นางราตรี  นิตยเดชพัฒน์
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด