๑. ชื่อโครงการ เครื่องฟอกอากาศชนิดติดผนัง จำนวน ๙ เครื่อง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๒,o๕o.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๘ ส.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๔๖๘,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ กิบไทย จำกัด
    ๔.๒ เอกเสคคิวทิฟเทรดดิ้ง จำกัด
    ๔.๓ K.S.P OCTATECH CO.,LTD.
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ ผศ.ดร.ผานิตย์  คุ้มฮิ้น
    ๕.๒ นางชลิดา  จันทร์ทิน
    ๕.๓ นางราตรี  นิตยเดชพัฒน์
    ๕.๔ นายศุภชัย  สุวรรณพะโยม
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด