๑. ชื่อโครงการ ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าประตูเหล็กม้วน อาคารพลศึกษา จำนวน ๖ ชุด
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนกิจการนักศึกษา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๕,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๒ ส.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑๖๕,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ สืบราคาจากท้องถิ่น
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายไพโรจน์  เต็มเปี่ยม
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด