๑. ชื่อโครงการ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์พร้อมจอ จำนวน ๒ ชุด
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕o,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๘ ส.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๑๔๙,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บ. จิตติ โอเอ จำกัด
    ๔.๒ บ.โนว์เลดจ์ อินโฟ ซิสเต็ม(2005) จำกัด
    ๔.๓ ร้านท่าม้าร่วมสื่อสาร
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ อาจารย์ ดร.ชนันท์กรณ์  จันแดง
    ๕.๒ อาจารย์จงสุข  คงเสน
    ๕.๓ อาจารย์สุพพัต  รุ่งเรืองศิลป์
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด