๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุเครื่องกลและระบบสุขาภิบาล จำนวน ๑๑๒ รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนอาคารสถานที่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๙๓,๓๑๗.๓๖ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๑ ส.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๗๙๓,๓๑๗.๓๖ บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัท ยุ่ยล้ง โฮมเอ็กซ์เพิร์ท จำกัด
    ๔.๒ บริษัท ศิริภัณฑ์ ท่าศาลา จำกัด
    ๔.๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เม้งฮวดนครศรีธรรมราช
    ๔.๔ บริษัท ไฮเทคกลาส จำกัด
    ๔.๕ หจก. โลหะภัณฑ์นครศรีธรรมราช
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายประพาส  ศรีวิลัย
    ๕.๒ ว่าที่ พ.ต.ณรงค์  มุขวัฒน์
    ๕.๓ นายนิพนธ์  บรรเจิดเลิศ
    ๕.๔ นายวิเชียร  สุขสบาย
๖. ไฟล์แนบ
     ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด