๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒๔ รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนอาคารสถานที่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒oo,๓๗๒.๑o บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๑ ส.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๒oo,๓๗๒.๑o บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัท ยุ่ยล้ง โฮมเอ็กซ์เพิร์ท จำกัด
    ๔.๒ บริษัท ศิริภัณฑ์ ท่าศาลา จำกัด
    ๔.๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เม้งฮวดนครศรีธรรมราช
    ๔.๔ บริษัท ไฮเทคกลาส จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ นายประพาส  ศรีวิลัย
    ๕.๒ ว่าที่ พ.ต.ณรงค์  มุขวัฒน์
    ๕.๓ นายบีระศักดิ์  บุญฤทธิ์
    ๕.๔ นายโกสินธ์  ซ้ายหั่น
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด