๑. ชื่อโครงการ เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูงแบบควบคุมอุณหภูมิชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน ๑ เครื่อง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๙o,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๘ ส.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๙๖๓,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ สิทธิพรแอสโซซิเอส จำกัด
    ๔.๒ เบคไทยกรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด
    ๔.๓ พีซีแอลโฮลดิ้ง จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ ผศ.ดร.อภิชาต  อธิไภริน
    ๕.๒ อาจารย์พรพักตร์  ศิระธนารัณฑ์
    ๕.๓ นางสาวณัฏฐนริน  สมจิตร
    ๕.๔ นายปราถนา  ศรีทับ
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด