๑. ชื่อโครงการ ชุดระเหยสุญญากาศแบบหมุน จำนวน ๑ ชุด
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๕o,ooo.oo บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๘ ส.ค. ๒๕๖o เป็นเงิน ๕๔๙,ooo.oo บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด
    ๔.๒ เบคไทยกรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    ๕.๑ ผศ.ดร.วิภาวี  ขำวิจิตร
    ๕.๒ นายอาวุธ  พรหมรักษ์
    ๕.๓ นางกาญจุรีย์  ว่องไวรัตนกุล
๖. ไฟล์แนบ
พิมพ์ ปิด